☰ Menu Prawe Menu ☰
Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 16.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wiesław Bernacki.
 • E-mail: wbernacki@powiatlobeski.pl
 • Telefon: 91 39 740 66 lub 695 040 090

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie
 • Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, 73-150 Łobez, ul. Niepodległości 35
 • E-mail: zdp@powiatlobeski.pl
 • Telefon: 91 39 740 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza.
 • Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem, zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku przy ulicy Niepodległości 35 w Łobzie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wytworzył:
Przemysław Lisowski
Udostępnił:
Lisowski Przemysław
(2020-04-28 12:36:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Lisowski Przemysław
(2020-04-28 12:37:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 644707